۱۳۸۷-۰۴-۱۶

زنان و صلح

صلح و آشتی
زنان و صلح

جنگ و خونریزی دیر زمانی است که دامان بشر را لکه دار کرده است. دیر زمانی است که مادران در سوگ فرزند به خاک و خون افتاده شان می گریند و کودکان در حسرت آغوش گرم پدری چشم به در دوخته اند تا کی پرچم سفید صلح به اهتزاز آید.

این مصیبت خانمان سوز کمتر ملتی را آسوده گذارده است در جای جای جهان آتش جنگ و جدال و خونریزی شعله ور است و ترس از دامنگیر شدن آن ذهن و روح بسیاری از مردم جهان را به خود مشغول داشته است.

دیانت بهائی که با هدف ایجاد صلح و وحدت نوع بشر ظاهر شده است نمی تواند در مورد این خونریزی ها و ویرانگری ها بی تفاوت باشد. در جای جای آثار بهائی، جنگ و نزاع محکوم شده است و بهائیان از درگیری و نزاع برحذر شده اند. دیانت بهائی، جنگ را شأنی از شئون حیوانی و درندگان می داند و شأن انسان را صلح و آشتی و دوستی بیان می کند. تعالیم بهائی هر یک به تنهائی قدمی در راه ایجاد صلح و دوستی بین ملل هستند. از جمله تعالیمی نظیر " ترک تعصبات"، " معاشرت با کل ادیان"، " نهی از حمل سلاح"، " برگزیدن زبان و خط بین المللی" و ...

با این همه یکی از مهم ترین راهکارهایی که دیانت بهائی برای برقراری صلح عمومی بر آن تاکید می کند، نقش زنان است. آئین بهائی رسیدن به صلح را بدون مشارکت زنان در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی محال می داند. سیرت صلح جو و مهربان زنانه باید در تصمیم گیری های خرد و کلان جوامع وارد شود و جهان قدرت سالار و جنگجوی امروز را به نهاد صلح و آشتی و همدلی تبدیل نماید.

"زنان در تحول اجتماعي نوع بشر و ايجاد صلح نقش مهم روزافزوني به عهده دارند.
در ايام گذشته عالم اسير سطوت و محکوم قساوت بوده و رجال به قوه شدت و صلابت جسماً و فکراً بر زنان تسلط يافته بودند. اما حال اين ميزان بهم خورده و تغيير کرده قوه اجبار رو به اضمحلال است و ذکاء عقلاني و مهارت فطري و صفات روحاني يعني محبت و خدمت که در نسوان ظهورش شديدتر است، رو به علو و سمو و استيلاست." (حضرت عبدالبهاء به نقل از کتاب بهاء الله و عصر جدید 225)

"مساوات حقوق بين رجال و اناث مانع حرب و قتال است زيرا نسوان راضي به جنگ و جدال نشوند." ( حضرت عبدالبهاء، خطابات ج 2 ص 136)

بهائیان، خواستار حضور پر رنگ زنان در تمام عرصه های اجتماعی هستند و معتقدند با تعلیم و تربیت دختران و وارد شدن آنها به میادین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مطمئناً خوی حیوانی و جنگ طلب انسان مهار شده و عشق و نوع دوستی که در زنان قوت و بروز بیشتری دارد، صلح و امنیت را به جهان باز خواهد گرداند.

هیچ نظری موجود نیست: